Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Jonie

  • Sale
  • Regular price $40.00


Onyx | Rose Quartz Rondelle | White Howlite | Silver Hematite | Swarovski Heart

8mm gemstones