Chunky Gemstone Bracelets- Tiger Eye only $10.00 – Daylyn

The Dorthy

  • Sale
  • Regular price $45.00Diamond cut Strawberry Quartz | Onyx | Pink Zebra Jasper | Rose gold Hematite 

10 mm gemstones